fbpx

Opiframe välittää - luotettava kumppani rekrytointiin

Cloud Expert, rekrytoiva koulutusohjelma

ESPOO

Rekrytoi kustannustehokkaasti pilvipalveluosaaja!

  • Koulutus alkaa 13.08.2020
  • Kustannus n. 750-850€/kk
  • Koulutus kestää 6,5 kuukautta, sisältäen 50 koulutus- ja 80 työssäoppimispäivää.

Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä

Mitä koulutusohjelma sisältää?

Kattava 50 päivän opetusjakso takaa sen, että koulutettavat ovat yrityksen vaatimalla osaamistasolla työssäoppimisjakson alkaessa. Koulutettavat saavat riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria.

Koulutus jakautuu kolmeen pääaihealueeseen: Azureen, AWS:n ja Google Cloudiin. 

Koulutus sisältää mahdollisuuden suorittaa Azure, AWS tai Google Cloud -sertifikaatit (Azure Administrator, AWS Certified Cloud Practitioner).

Osio 1: Azure

Osiossa käydään läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot sekä erilaiset tallennusmenetelmät. Isossa roolissa on myös Azuren identiteetin- ja pääsynhallinta. Tutkimme sovelluksen julkaisemista Azuren App Services -palveluiden avulla sekä SQL-tietokantojen käyttöönottoa palveluna. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä.

Aloitamme sekä SQL että NoSQL tietokantojen (MongoDB) käyttöönotolla ja tarvittavien palvelimien rakentamisella. Käymme läpi tietokantojen hallinnan työkalut sekä niiden käyttöä erityisesti Microsoft SQL Serverillä. Lopuksi suunnittelemme SQL Server tietokannan tauluineen ja lisäämme tauluihin businesslogiikkaa käyttäen stored procedureja, triggereitä, käyttäjän funktioita ja näyttöjä.

Azuren tarjoamat mahdollisuudet IoT-laitteiden datan tiedonkeruuseen, sen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tutkimme IoT-ratkaisuja kahdesta eri näkökulmasta, SaaS-palveluna saatavasta Azure IoT Centralin kannalta ja toisaalta Azure IoT Hub -konseptia, joka vaatii enemmän konfigurointia, mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

Pilvipalveluiden tekoälyprosessit: tuloksien hyödyntäminen osana CRM-järjestelmiä ja prosessien ohjaus älykkäämmin sensoritiedon mukaan.

Kattava paketti Azuren tietoturvaominaisuuksista ja pääasiallisen työkalun, Azure Security Centerin, mahdollisuuksista. Erillisinä kokonaisuuksina ovat niin identiteetinhallinta, uhkien minimointi, uhkiin vastaaminen ja tietoturvakäytännöt. Uutena elementtinä tulee mukaan Azure Sentinel, joka on uusi, tekoälypohjainen SIEM (Security Incident and Event Management) -toteutus tietoturvan keskitettyyn valvontaan.

Osio 2: AWS

AWS palveluiden käyttöönotto. Tutustuminen AWS Server Migration ja AWS Database Migration Service palveluihin. Tällä harjoittelemme tyypillisten työkuormien siirtoa AWS-pilvipalveluihin asiakkaan omilta palvelimilta sekä massiivista tiedostonsiirtoa AWS Snowball & AWS Snowmobile palveluilla.

Käymme läpi kaikkien IT-asiantuntijoiden tarvitsemat perusteet virtuaalikoneiden pystytykseen, ylläpitoon ja muutosten hallintaan AWS-palvelussa. Tutustumme EC2-, EC2 Autoscaling, Lightsail- ja Elastic Beanstalk palveluihin, joilla rakennetaan vikasietoinen ja skaalautuva pilvi-infrastruktuuri yrityskäyttöön.

Perinteisissä konesaleissa laskentatehoa ja kapasiteettia joudutaan ostamaan varalle ja varautumaan mahdollisiin piikkikuormiin, joten suurimman osan ajasta kallis hankittu rauta odottaa käyttäjäänsä. AWS-pilvipalveluiden levypalveluiden, kuten Amazon Simple Storage Service (S3) ja Glacier, palvelimien levypalveluiden (EFS) sekä tietokantapalveluiden (RDS ja SimpleDB) elastisuus ja palveluiden joustavuus pienistä käyttäjämääristä isojen massojen yhtäaikaisiin transaktioihin mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen.

AWS Workspaces on Windows 10 pohjainen työasema, joka on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Opettelemme virtuaalisen työasemainfran luomista yrityskäyttöön, miten sen käyttö onnistuu helposti Chrome- ja Firefox-selaimilla ja kuinka yritys voi sen avulla pienentää IT-menoja vakioiden samalla työasemainfrastruktuuria.

Aliverkot ja VPN-yhteydet (VPC ja VPN): Opettelemme rajoittamaan pääsyn palvelimiin ja palveluihin esimerkiksi vain yrityksen verkosta. Avainpohjainen kirjautuminen ja edullisten nimipalveluiden (Route 53) käyttöönotto lisäominaisuuksineen. Load Balancing, Cloudfront: asiantuntijan hallitsema kuormantasaus ja korkean saatavuuden palvelut. CloudWatch valvontapalvelu. AWS GuardDuty: Lokien hallinta ja reagointi tietoturvapoikkeamiin. Miten palveluita voi tarjota useilta saatavuusalueilta ja mietimme valmiiksi mitä tehdä, kun palvelu ei toimi oikein.

Kriittinen osa AWS-pilvipalveluiden tietoturvaa on Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM). Otamme käyttöön käyttäjäkohtaiset tunnukset ja käyttöoikeudet (IAM), joilla opimme rajoittamaan käyttöä esimerkiksi palvelu- tai tunniste-kohtaisesti. Harjoittelemme kaksivaiheisen kirjautumisen aktivointia ja opettelemme, miten varmistukset, palautuminen ja arkistointi hoidetaan AWS-pilvessä. Opit hallitsemaan myös SSL-sertifikaattien hallinnan, palveluiden auditoinnin (CloudWatch), Cloud Single Sign-on palveluiden käyttöä. Käymme läpi miten Amazon Macie palvelua voi hyödyntää AWS:ään tallennetun tiedon automaattisessa luokittelussa ja suojauksessa.

AWS-palveluista löytyy DevOpsia tukemaan CloudFormation, Lambda, OpsWorks, Elastic BeanStalk, Amazon Elastic Container Service ja CodeDeploy palvelu, jotka tarjoavat kaikki toisiinsa yhdistettävissä olevia huippumoderneja ratkaisuja organisaatioiden ohjelmistokehityksen tarpeisiin

Osio 3: Google Cloud

Tutustutaan Google Cloud Platformin käyttöön ja ominaisuuksiin sekä sen tarjoamiin palveluihin. Google Cloud tarjoaa selkeitä ratkaisuja monimutkaisiinkin tallennustilan, analytiikan, Big Datan, koneoppimisen ja sovelluskehityksen tarpeisiin.

Tutustuminen Google Cloudiin aloitetaan käymällä läpi projektien luonnin Google Cloud Platform (GCP) pilvipalveluun. Määritetään käyttäjille IAM-roolit projektin sisälle parhaita käytäntöjä käyttäen. Pilkotaan GCP-tilauksen ja laskutuksen useamman kuvitteellisen organisaatioyksikön kesken. Luodaan laskutuksen raportoinnin ja hälytykset organisaatiolle. Tutustuminen GCP-komentokehotteeseen (CLI) ja Cloud SDK-työkaluihin.

Tärkeät presales ja arkkitehtitehtävät. Luodaan ja dokumentoidaan arkkitehtuurisuunnitelman GCP-pilvipalveluun ja arvioidaan GCP-palveluiden budjettia. Opitaan hyödyntämään suunnitelmassa sopivat laskentakapasiteettipalvelut (Compute Engine, Google Kubernetes Engine, App Engine, Cloud Run ja Cloud Functions). Opitaan valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivat Infrastructure as a Service (IaaS) palvelut, jotka opitaan yhdistämään kustannustehokkaasti organisaatiolle sopiviin Platform as a Service (PaaS) palveluihin kuten Cloud SQL, BigQuery, Cloud Spanner, Cloud Bigtable, Nearline, Coldline ja Archive-palveluihin. Harjoitellaan Google Cloud -palveluiden dokumentaatiota.

Otetaan käyttöön Compute Engine resursseja ja suoritetaan seuraavia tehtäviä: instanssin käyttöönotto ja käynnistys (Cloud Console ja Cloud SDK:n kautta). Määritetään Compute Engine resurssille muun muassa sopivat levyt, käyttävyyteen liittyvät asetukset ja SSH-avaimet. Luodaan automaattisesti skaalautuvan Google Compute Engine instance groupin hyödyntäen instance template asetuksia.

Tutustuminen verkonhallintaan Google-pilvessä.

  • Otetaan käyttöön erilaisia verkkoresursseja kuten Virtual Private Cloud (VPC) aliverkkojen kanssa (custom-mode VPC ja shared VPC).
  • Opitaan määrittämään virtuaalikoneille Google-pilvessä privaatti- ja julkiset IP-osoiteasetukset sekä hyödyntämään network tageja.
  • Rajataan tietoliikennettä sisäänpäin- ja ulospäin.
  • Luodaan VPN-yhteyksiä Google-pilvestä, jotka mahdollistavat verkkoyhteyden palvelinresursseihin sisäverkon IP-osoitteilla.
  • Suunnittellaan ja harjoittellaan verkkopalveluiden konfiguraatiota kuten verkon palomuurisääntöjä, kuormantasausta, korkean saatavuuden palveluita ja Cloud DNS palvelun konfiguraatiota.
  • Testataan kuormantasausta luotuun applikaatioon eri kuormantasaus- ja proxy-palveluilla (Global HTTP(S) load balancer, Global SSL Proxy load balancer, Global TCP Proxy load balancer, regional network load balancer ja regional internal load balancer).

Luodaan Cloud SQL ja Cloud Datastore tietokannat. Käydään läpi eri tapoja hallita isoja määriä dataa Google pilvessä, kuten Cloud Datastore, BigQuery, Cloud Spanner, Cloud Pub/Sub, Cloud Bigtable, Cloud Dataproc, Cloud Dataflow ja Cloud Storage. Ladataan eri käyttötapoja hyödyntäen manuaalisesti ja automaattisesti tietoja Google-pilveen (command line upload, API transfer, import/export, load data from Cloud Storage, streaming data to Cloud Pub/Sub).

Tutustuminen Google Kubernetes Enginen toimintaan luomalla Google Kubernetes Engine clusterin ja container applikaation. Perehdytään container-tason valvontaan ja hallintaan. Otetaan käyttöön DevOps-kehittäjille tärkeitä App Engine, Cloud Run ja Cloud Function palveluita. Perehdytään projektin versionhallintaan ja skaalautuvuuteen. Luodaan applikaatio, joka vastaanottaa tietoja Google Cloud events palvelusta. Käytetään hyväksi Cloud Marketplacen katalogia uusien palveluiden käyttöönotossa, asennetaan resursseja Marketplace template pohjalta ja yhdistetään Marketplacesta löytyviin 3. osapuolen palveluihin muita Google Cloudin palveluita.

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: